duminică, 31 iulie 2011

BIBLIA SI PLANETA XMergeti la :Cuprinsul Blogului !

Daca doriti sa va abonati la blogul nostru,trimiteti un mail la adresa secretele.sistemului@yahoo.com.Deasemenea in cazul in care doriti sa faceti o orice tip de observatie sau comentariu pe marginea continutului acestui blog,o puteti face la aceeasi adresa de mail.Va multumim!

În sute, chiar mii de versete, Biblia vorbeşte despre Planeta Zeilor şi locuitorii ei: Elohimi/ Anunnaki/dumnezei. Nu sânt omise nici efectele apropierii Planetei Crucii de Pământ – trecerea printre Marte şi Jupiter. Câteva exemple despre acest ultim aspect:
1) Acum 3.600 de ani, în timpul şi după Exodul evreilor din Egipt (perioada lui Moise şi Iosua) Pământul a suferit mari cataclisme – Immanuel Velikovsky, Ciocnirea lumilor (Ed. Lucman, Bucureşti):
“La mijlocul mileniului al doilea, î.Ch., Pământul a suferit… mari cataclisme. Un corp ceresc, recent pătruns în sistemul solar – o noua cometă -, s-a apropiat foarte mult de Pământ… dispariţia ulterioară a stratului glaciar”.
1) “Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul (Yahweh/Anu – n.a) pe Amoriţi în mâinile copiilor lui Israel, şi a zis în faţa lui Israel: ,,Opreşte-te, soare, asupra Gabaonului, Şi tu, lună, asupra văii Aialonului!
Şi soarele s-a oprit, şi luna şi-a întrerupt mersul, până ce poporul s-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului, şi nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă.” (Iosua 10: 12-13).
2) “Doamne, cînd ai ieşit din Seir, Cînd ai plecat din câmpiile Edomului, Pămîntul s-a cutremurat, cerurile au picurat, Şi norii au turnat ape cu găleata;
Munţii s-au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul acela s-a clătinat înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel”. (Judecători 5:4-5).
3) “El mută deodată munţii, şi-i răstoarnă în mânia Sa.
Zguduie pământul din temelia lui, de i se clatină stâlpii.
Porunceşte soarelui, şi soarele nu mai răsare; şi ţine stelele supt pecetea Lui.
Numai El întinde cerurile, şi umblă pe înălţimile mării.
El a făcut Ursul mare, luceafărul de seară şi Raliţele, şi stelele din ţinuturile de miazăzi.” (Iov 9:5-9).
4) “Când Te-au văzut apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au cutremurat, şi adâncurile s-au mişcat.
Norii au turnat apa cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale au sburat în toate părţile. Tunetul Tău a isbucnit în vârtej de vânt, fulgerele au luminat lumea; pămîntul s-a mişcat şi s-a cutremurat.” (Psalmi 77:16-18).
5) “Norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi judecata sânt temelia scaunului Său de domnie.
Înaintea Lui merge focul, şi arde de jur împrejur pe protivnicii Lui.
Fulgerele Lui luminează lumea: pămîntul Îl vede şi se cutremură.
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pămînt.” ( Psalmi 97:2-5).
6) “Oamenii vor intra în peşterile stîncilor şi în crăpăturile pămîntului (bunkerele din Norvegia, de exemplu – n.a), de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, cînd Se va scula să îngrozească pămîntul.
În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur (lemnele pictate şi statuile falselor religii – n.a) pe cari şi-i făcuseră, că să se închine la ei, îi vor aruncă la şobolani şi la lilieci;
şi vor intră în găurile stîncilor, şi în crăpăturile pietrelor, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, cînd Se va scula să îngrozească pămîntul.” (Isaia 2:19-21).
7) “Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de minie şi urgie aprinsă, care va preface tot pămîntul în pustiu, şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el.
Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, şi luna nu va mai lumina.
Voi pedepsi-zice Domnul-lumea pentru răutatea ei, şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mîndria celor trufaşi, şi voi doborî semeţia celor asupritori.
Voi face pe oameni mai rari decît aurul curat, şi mai scumpi decît aurul din Ofir.
Pentru aceasta voi clătina cerurile, şi pămîntul se va zgudui din temelia lui, de mînia Domnului oştirilor, în ziua mîniei Lui aprinse.” (Isaia 13:9-13).
8) “Mă uit la munţi, şi iată că sînt zguduiţi; şi toate dealurile se clatina!” (Ieremia 4:24).
9) “Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine, şi fiarele cîmpului şi toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pămînt, şi toţi oamenii cari sînt pe faţă pămîntului; munţii se vor răsturna, pereţii stincilor se vor prăbuşi, şi toate zidurile vor cădea la pămînt.” (Ezechiel 38:20).
10) “Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc, şi stîlpi de fum;
soarele se va preface în întunerec, şi luna în sînge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare.
Atunci oricine va chema Numele Domnului fi mîntuit. Căci mîntuirea va fi pe muntele Sionului si la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, si pentru cei ramasi, pe cari-i ii va chema Domnul.” (Ioel 2:30-32).
11) “El a făcut Pleiadele si Orionul, El preface întunerecul in zori, iar ziua in noapte neagra; El cheama apele marii si le varsa pe fata pămîntului. Domnul este Numele Lui.
El aduce prapadul ca fulgerul peste cei puternici, aşa ca nimicirea vine peste cetăţui.” (Amos 5:8-9).
12) “Căci iată că Domnul iese din locuinţa Lui, Se pogoară, şi umblă pe înălţimile pămîntului!
Supt El se topesc munţii, văile crapă, ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin rîpi.” (Mica 1:3-4).
13) “Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună şi în vîrtej, şi norii sînt praful picioarelor Lui.
El mustră marea şi o usucă, face să sece toate rîurile; Basanul şi Carmelul tînjesc, şi floarea Libanului se vestejeşte.
Se clatină munţii înaintea Lui, şi dealurile se topesc; se cutremură pămîntul înaintea Lui, lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta înaintea urgiei Lui? Şi cine poate ţinea piept mîniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă ca focul, şi se prăbuşesc stîncile înaintea Lui.” (Naum 1:3-6).
14) “Măreţia Lui acopere cerurile, şi slava Lui umple pămîntul.
STRALUCIREA LUI ESTE CA LUMINA SOARELUI, din mîna Lui pornesc raze, şi acolo este ascunsă tăria Lui.
Înaintea Lui merge ciuma, şi molima calcă pe urmele lui.
Se opreşte, şi măsoară pămîntul cu ochiul; priveşte, şi face pe neamuri să tremure; munţii cei vecinici se sfărîmă, dealurile cele vechi se pleacă; El umblă pe cărări vecinice.” (Habacuc 3:3-6).
15) “Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.`
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului (Planeta X = Planeta Crucii), toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului (navele Elohimilor/Anunnakilor – n.a) cu putere şi cu o mare slavă.
El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui (levitarea/rapirea in nave – n.a) din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.” (Matei 24:29-31).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu